قیمت: 4,000 تومان
تعداد کدهای قرعه کشی دریافتی: 1 عدد

مجموعه فایل های آشتی با خدا
فایل دوم
عنوان : صحبتی با فرشتگان ؟!
سری فایل های آشتی با خدا کاری از گروه خیرین میلیاردر ، شما را از افکار و تصورات قبلی تان در مورد خالق این جهان جدا کرده و خدایی تازه را در ذهن شما شکل خواهد داد.
خداوندی که با همه عدلش بسیار مهربان و بخشنده است .
موفق و پیروز باشید .