لیست فایل ها

خیرین میلیاردر آشتی با خدا

صحبتی با فرشتگان

مجموعه فایل های آشتی با خدا فایل دوم عنوان : صحبتی با فرشتگان ؟! سری فایل های آشتی با خدا کاری از گروه خیرین میلیاردر ، شما را از افکار و تصورات قبلی تان در مورد خالق این جهان جدا کرده و خدایی تازه ...

خانه خدا کجاست فایل اول خیرین میلیاردر

خانه خدا کجاست ؟!

مجموعه فایل های آشتی با خدا فایل اول عنوان : خانه خدا کجاست ؟! سری فایل های آشتی با خدا کاری از گروه خیرین میلیاردر ، شما را از افکار و تصورات قبلی تان در مورد خالق این جهان جدا کرده و خدایی تازه ...